รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2560
 - มกราคม
 - กุมภาพันธ์
 - มีนาคม
 - เมษายน
 - รายงานสถานการณ์ความเค็มของแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2557
 - รายงานสถานการณ์ความเค็มของแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2558
 - รายงานสถานการณ์ความเค็มของแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2559